Vedtægter

Vedtægter for Vinterbaderne Greve Havbad

Gyldig fra 8. november 2017

§ 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Vinterbaderne Greve Havbad.  Stiftet den 8. november 2017. Foreningens hjemsted er Greve Marina, Greve Kommune.

§ 2 Formål

Det er foreningens formål at fremme vinterbadning, havbadning samt sundhed og trivsel, socialt samvær og glæde gennem fællesaktiviteter. Dette skal opnås ved at arbejde for de bedst mulige sauna- og badefaciliteter  for Vinterbaderne Greve Havbads medlemmer.

Foreningsåret løber fra 1/10-30/9.

§ 3 Optagelse af medlemmer

Stk. 1: Som aktive medlemmer kan optages alle over 18 år, som har godkendt foreningens vedtægter og regler.

Stk. 2: Man er medlem, når kontingentet og indmeldelsesgebyr er rettidigt betalt til foreningen.

Stk. 3: Medlemmer, som har været medlemmer den foregående sæson, betaler kontingent til foreningen senest den 1. september. Der betales forud for en sæson ad gangen.

Stk. 4: Nye medlemmer, samt medlemmer, som ikke har været medlemmer den nærmest foregående sæson, melder sig ind og betaler kontingent ved indmeldelsen.

Stk. 5: Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige grunde giver anledning hertil. Der kræves flertal i bestyrelsen. Medlemmet skal inden bestyrelsen træffer sin afgørelse have haft lejlighed til at fremføre sine argumenter, og medlemmet kan kræve, at spørgsmålet om eksklusion afgøres på førstkommende generalforsamling som et særskilt punkt på dagsordenen.

Stk. 6: Et medlem, som er ekskluderet, kan optages ved en ny beslutning på en generalforsamling.

§ 4 Ledelse

Stk. 1: Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 6 medlemmer samt mindst en suppleant.

Stk. 2: Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, suppleanterne for 1 år.

Stk. 3: Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og evt. andre funktioner, umiddelbart  efter generalforsamlingen.

Stk. 4: Valgbar er ethvert medlem.

Stk. 5: Alle bestyrelsesafgørelser foregår ved almindelig stemmeflertal, dog kræves tilstedeværelse af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer, ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 6: Der tages referat af bestyrelsesmøderne. Referatet godkendes senest på det efterfølgende møde i bestyrelsen, og beslutningerne offentliggøres.

§ 5 Kontingent og indmeldelsesgebyr

Kontingent og indmeldelsesgebyr fastsættes hvert år på generalforsamlingen. Kontingent restance på mere end 1 måneder medfører automatisk sletning af medlemskabet.

§ 6 Hæftelse

Stk. 1: Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med foreningens formue. Der påhviler  ikke  foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 7 Myndighed

Stk. 1: Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes senest i april måned og indkaldes ved mail, ved opslag på foreningens kommunikationsplatform, med mindst 14 dages varsel med oplysning om dagsorden.

Stk. 2: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før.

Stk. 3: Kun fremmødte medlemmer har stemmeret. Fremmødt medlem kan afgive stemme for yderligere 2 medlemmer efter skriftlig fuldmagt.

Stk. 4: På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over halvdelen), dog kræves til eksklusion af et medlem, samt til ændring af disse vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget.

Stk. 5: Ændring af vedtægter kræver mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Stk. 6: Der føres referat over vedtagne beslutninger.

§ 8 Generalforsamlingen

På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent og stemmetæller.
 3. Bestyrelsens beretning.
 4. Regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse.
 5. Budget med kontingent og indmeldelsesgebyr for indeværende foreningsår til godkendelse.
 6. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før GF).
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for en periode af 2 år.
 8. Valg af suppleant(er) for en periode af 1 år.
 9. Valg af revisor for en periode af 2 år.
 10. Valg af revisorsuppleant for en periode af 2 år.
 11. Eventuelt.

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 25 medlemmer skriftligt stiller krav til bestyrelsen herom. Generalforsamlingen holdes senest en måned efter, at begæringen er fremsat over for bestyrelsen med oplysning om de(t) emne(r), der ønskes behandlet.

§ 10 Tegningsret

Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.

§ 11 Forretningsorden

Stk. 1: Bestyrelsen skal selv fastsætte en forretningsorden.

§ 12 Regnskabsår

Stk. 1: Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december, og senest den 1. marts afgiver bestyrelsen regnskab og status til revisor, dog seneste 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 2: Foreningens regnskab revideres af en revisor, der er valgt af generalforsamlingen. Ved revisors forfald indtræder revisorsuppleanten.

§ 13 Opløsning

Stk. 1: Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor.

Stk. 2: Foreningens formue skal ved ophør udloddes til almennyttige formål, der ligger i naturlig forlængelse af foreningens formål, og som besluttes på den opløsende generalforsamling.

Således vedtaget onsdag den 8. november 2017. Senest godkendte ændringer af 27. maj 2021.

Invitation til Generalforsamling for Vinterbaderned Grevehavbad 18. april 2023 Se: Regnskab 2022 og budget 2023

Referat af generalforsamling d. 19.04.22

Se øvrige referater under Om Vinterbaderne Greve Havbad

Foreningens CVR nr er: 39088924